English Training Program for Student Leaders 2016. Batch 1


ปรับปรุงข้อมูล : 2/6/2559 13:22:21     ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 622

     งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2559 ซึ่งเป็นรุ่นที่ 1

     ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

     โดยการจัดโครงการนี้ขึ้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำนักศึกษามีความรู้ในกระบวนการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการฟังและการพูดเบื้องต้น ตลอดจนกระตุ้นความสนใจและให้เห็นถึงความสำคัญที่จะต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองต่อๆ ไป

ข่าวล่าสุด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3/11/2559 10:33:46
529

งานกิจกรรมนักศึกษา จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจำปี 2559

12/7/2559 12:46:01
719

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

11/7/2559 12:09:33
494

งานกิจกรรมนักศึกษา จัดประชุมหารือแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปี 2559

30/6/2559 15:15:13
502

7 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีสมโภชบทบัญญัติแม่โจ้ เนื่องวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจำภาคเหนือ ประจำปี 2559

7/6/2559 14:02:23
979

English Training Program for Student Leaders 2016. Batch 1

2/6/2559 13:22:21
623

งานกิจกรรมนักศึกษา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำศึกษา ประจำปี 2559

19/5/2559 18:47:06
362

ต้อนรับคณะสภานิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

5/2/2559 15:14:58
355

ประมวลภาพ ขบวนรถกระทงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2558

27/11/2558 11:56:34
610

นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นกัน กั้นโกง" ภายใต้โครงการบัณฑิตไทยโตไปไม่โกง

23/11/2558 11:51:03
400