ประวัติความเป็นมา

     กองกิจการนักศึกษา  แต่เดิมเป็นงานหนึ่ง  ชื่องานกิจการนักศึกษา  สังกัดกองบริการการศึกษา  สำนักงานอธิการบดี  สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้  มาตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2527  ต่อมาคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  (กม.)  ได้อนุมัติปรับปรุงในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่  6  (พ.ศ.  2530-2535)  จากนั้นได้รับการจัดตั้งเป็นทางการตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย  (ฉบับที่  6)  พ.ศ.  2535  ลงวันที่  17  มกราคม  2534  สังกัดสำนักงานอธิการบดี  มีการแบ่งส่วนราชการ  ออกเป็น  6  งาน  คือ

          1.  งานกิจกรรมนักศึกษา

          2.  งานแนะแนวและจัดหางาน

          3.  งานบริการและสวัสดิการ

          4.  งานวินัยและพัฒนานักศึกษา

          5.  งานอนามัย

          6.   งานธุรการ